Ciele

  • Zásady :

pri realizácii predmetu činnosti bude ETIM Slovensko vychádzať zo zásad slobodného podnikania, hospodárskej súťaže a spravodlivého obchodu v Európe a na celom svete a s podporou spravodlivých a rovnakých podmienok pre spoločnosti po celom svete.

  • Implementácia :

pri zabezpečení predmetu činnosti prostredníctvom tvorby politiky v skupinách politík sa ETIM Slovensko bude usilovať o dosiahnutie konsenzu v súlade s konsenzuálnym pravidlom uvedeným v týchto stanovách.

  • Dlhodobý cieľ :

dlhodobým cieľom spoločnosti ETIM Slovensko je dosiahnuť, aby sa model ETIM stal najdôležitejším technickým informačným modelom v zúčastnenom priemysle.