Členstvo v združení

  • Členom združenia sa môže stať každá právnická osoba.
  • Členstvo vzniká zakladajúcimi členmi združenia, ktorý súhlasili so stanovami združenia.
  • Členstvo vzniká dňom rozhodnutia Výkonnej rady o prijatí za člena združenia, na základe jeho predchádzajúcej prihlášky o členstvo v združení, písomného súhlasu so stanovami združenia a zaplatenia členského príspevku.
  • Členstvo v združení zanikne:
  1. vystúpením s účinnosťou odo dňa písomného oznámenia o vystúpení doručený Výkonnej rade.
  2. vylúčením z dôvodov porušovania stanov združenia, konania proti záujmov združenia alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena združenia (prípadne iný dôvod).
  3. zánikom člena ako právnickej osoby
  4. zánikom združenia