Členský príspevok

  • Členovia združenia sa zaväzujú každoročne prispievať na činnosť združenia a na náklady súvisiace so správou združenia vo forme členských príspevkov. Členský príspevok môže byť riadny alebo mimoriadny.

15.2   Výšku riadneho členského príspevku členov na nasledujúci kalendárny rok stanoví svojim rozhodnutím valné zhromaždenie svojim uznesením spolu s uznesením, ktorým prijíma rozpočet združenia na nasledujúci kalendárny rok. V každom prípade nesmie ročná celková suma, ktorú musia členovia zaplatiť, prekročiť čiastku 5 000 EUR.

15.3   V prípadoch vzniku členstva v priebehu kalendárneho roka sa ročný členský príspevok za kalendárny rok, v ktorom členstvo vzniklo, stanoví v pomernej časti ročného členského príspevku, a to v závislosti od počtu mesiacov (aj začatých) zostávajúcich do uplynutia kalendárneho roka, v ktorom členstvo vzniklo.

15.4    Riadny členský príspevok je ročný, platí sa na účet združenia a je splatný jednorázovo vždy ku dňu 31.1. príslušného kalendárneho roka. V prípadoch vzniku členstva v priebehu kalendárneho roka je ročný členský príspevok splatný do 30 dní od schválenia členstva valným zhromaždením.

15.5  Mimoriadny členský príspevok člena schvaľuje valné zhromaždenie združenia na základe písomného návrhu člena združenia, v ktorom je člen povinný uviesť druh, výšku a spôsob zaplatenia členského príspevku.

15.6    Zodpovednosť členov za činy ETIM Slovensko je obmedzená na výšku členského príspevku.

15.7    Finančný rok sa začína 1. januára a končí 31. decembra každého roka.9