Práva a povinnosti členov

 • Práva a povinnosti člena združenia vykonáva člen alebo ním poverený zástupca.
 • Člen združenia má právo hlavne:
 1. podieľať sa na plnení úloh predmetu činnosti združenia
 2. voliť a byť volený do orgánov združenia
 3. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia
 4. dávať podnety a návrhy orgánov združenia
 5. zúčastňovať sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu združenia na Valnom združení s jedným hlasom
 6. zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia, podávať návrhy týkajúce sa jeho úloh a združenia
 7. upozorňovať orgány združenia na nedostatky a dávať podnety na ďalšiu činnosť
 8. prípadne ďalšie práva a povinnosti

 

 • Člen združenia je povinný hlavne:
 1. dodržiavať stanovy združenia a aktívne sa podieľať na plnení úloh združenia
 2. plniť uznesenia orgánov združenia
 3. platiť členské príspevky v určenej výške a termíne
 4. podieľať sa na činnosti orgánov združenia, do ktorých bol člen zvolený
 5. Dodržiavať všeobecne zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky
  • Členské príspevky sú členovia povinní uhrádzať ročne vo výške určenej rozhodnutím najvyššieho orgánu združenia.
  • Člen združenia, ktorého členstvo zaniklo vylúčením alebo vystúpením, je povinný uhradiť členský príspevok za celý rok, v priebehu ktorého vystupuje. Takýto člen stráca právo hlasovať na Valnom zhromaždení a nedostáva služby poskytované združením.