Hospodárenie združenia

 • Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Výkonná rada združenia.
 • Zdrojmi majetku sú:
 1. vklady zakladateľov,
 2. príjmy z vlastnej činnosti,
 3. príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
 4. pôžičky, úvery a úroky,
 5. dary a granty od fyzických a právnických osôb, domácich a zahraničných,
 6. dotácie a príspevky zo štátneho rozpočtu a ďalších verejných zdrojov,
 7. prostriedky získané zo štátneho rozpočtu a ďalších verejných zdrojov na základe kontraktov a zmlúv o službách, bezodplatne prevzatý hmotný a nehmotný investičný a drobný majetok.

 

 • Výdavkami združenia sú:
 1. výdavky na financovanie účelu združenia
 2. výdavky na správu združenia
 3. výdavky na rozvoj združenia
 • Výšku výdavkov na správu združenia určí Predseda výkonnej rady združenia každoročne v rozpočte.
 • Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech združenia, ako aj hnuteľné a nehnuteľné veci sú majetkom združenia.
 • Združenie zodpovedá za nesplnenie svojich povinností celým svojim majetkom.
 • Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti združenia. Združenia zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia.
 • Návrh rozpočtu predkladá na schválenie Výkonnej rade Predseda výkonnej rady združenia najneskôr dva mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Výkonná rada schvaľuje rozpočet združenia najneskôr do 10.12. predchádajúceho kalendárneho roka.
 • Združenie vedie účtovníctvo podľa všeobecne záväzných predpisov platných pre tento typ organizácie
 • V prípade potreby bude účtovná závierka overená audítorom
 • Zisk z podnikania nesmie byť použitý v prospech zakladateľov, členov orgánov združenia ani jej zamestnancov a musí byť v celom rozsahu po zdanení použitý na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Združenie je oprávnené vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len v rozsahu predmetu svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Zisk z podnikateľskej činnosti musí byť po zdanení v celom rozsahu použitý na predmet činnosti združenia, okrem výdavkom na správu združenia.