Orgány združenia

Orgánmi združenia sú :

 1. a) Valné zhromaždenie
 2. b) Výkonná rada
 3. c) Štatutárny orgán – Predseda Výkonnej rady
 4. d) Dozorná rada

Združenie podľa potreby vytvára svoje pracovné komisie a pracovné skupiny. O ich zložení, cieľoch a úlohách rozhoduje Výkonná rada.

Výkonná rada

 

 • Výkonná rada je výkonným orgánom združenia, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná Valnému zhromaždeniu združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia a okrem toho má právomoci uvedených v týchto stanovách:
 1. riadi a zabezpečuje činnosť združenia
 2. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia
 3. vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia
 4. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
  • Výkonná rada pozostáva z troch členov a to predsedu a podpredsedov („Členovia výkonnej rady“). Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda. Predseda je volený členmi Výkonnej rady združenia. Výkonná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná na zasadnutí nadpolovičná väčšina jej členov. Výkonná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
  • Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov Výkonnej rady.
  • Funkčné obdobie Výkonnej rady ako kolektívneho orgánu je tri roky. Potom môže byť člen Výkonnej rady opätovne zvolený na jedno alebo viac období trojročného pôsobenia.
  • Členstvo vo Výkonnej rade zaniká
 1. uplynutím funkčného obdobia,
 2. odstúpením,
 3. odvolaním pre nezáujem člena o prácu vo Výkonnej rade, za ktorý sa považuje neúčasť na troch po sebe idúcich zasadaniach alebo v období jedného kalendárneho roka,
 4. smrťou
 • Výkonná rada združenia môže na zabezpečenie svojej činnosti zriadiť sekretariát a ustanoviť tajomníka, ktorý avšak nie je členom Výkonnej rady.
 • Výkonná rada sa stretne najmenej jedenkrát ročne po zvolaní Predsedu, v prípade jeho neprítomnosti ju zvoláva niektorý z podpredsedov. Členovia Výkonnej rady sú riadne informovaní o zasadnutí písomným oznámením zaslaným prostredníctvom bežnej pošty alebo iným spôsobom písomného oznámenia (vrátane e-mailu).

Oznámenie obsahuje program schôdze. Ďalšie podrobnosti môžu byť upravené v právnych predpisoch. V prípade, že člen Výkonnej rady nie je schopný zúčastniť sa na zasadnutí, oznámi to prostredníctvom bežnej pošty alebo iným spôsobom písomného oznámenia (vrátane e-mailu). Zasadnutie Výkonnej rady je platné, ak všetci alebo niektorí členovia Výkonnej rady nie sú fyzicky prítomní alebo zastúpení, ale zúčastňujú sa na rokovaniach prostredníctvom akýchkoľvek moderných telekomunikačných prostriedkov, ktoré členom Výkonnej rady umožňujú, aby sa navzájom priamo vypočuli a hovorili navzájom, ako napríklad cez telefonickú alebo videokonferenciu. Zasadnutie v takýchto prípadoch, členovia Výkonnej rady sa považujú za prítomných. Správy a uznesenia výkonnej rady sa podávajú v sídle ETIM Slovensko.

Štatutárny orgán

 

 • Štatutárnym orgánom združenia je predseda Výkonnej rady, ktorý zastupuje združenie navonok.
 • Predseda zvoláva a riadi zasadnutia Výkonnej rady.
 • Funkčné obdobie Predsedu výkonnej rady je tri roky.

Dozorná rada

 

 • Dozorná rada je kontrolný orgán združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu združenia.
 • Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo Výkonnej rade združenia.
 • Dozorná rada má troch členov, ktorí spomedzi seba volia Predsedu. Dozorná rada sa schádza jedenkrát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi Predseda dozornej rady.
 • Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov Dozornej rady.
 • Funkčné obdobie Dozornej rady je tri roky. Potom môže byť člen Dozornej rady opätovne zvolený na jedno alebo viac období trojročného pôsobenia.
 • Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 • Dozorná rada najmä :
 1. kontroluje hospodárenie združenia
 2. upozorňuje Výkonnú radu na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie
 3. kontroluje dodržiavanie stanov združenia
 4. vypracuje výročnú správu o overení ročnej účtovnej závierky združenia, ktorú predloží Valnému zhromaždeniu.
  • Členstvo v Dozornej rade zaniká:
 1. uplynutím funkčného obdobia,
 2. odstúpením,
 3. smrťou