Povinnosti združenia

 • Povinnosti voči verejnosti
 1. vytvoriť a udržiavať všeobecnú prezentáciu ETIM Slovensko.
 2. rozvíjať a udržiavať kontakt s miestnymi výrobcami, združeniami výrobcov, veľkoobchodmi a veľkoobchodnými združeniami, aby maximalizovali publicitu činnosti ETIM a členskú spôsobilosť kdekoľvek je to možné. Príprava a vydávanie tlačových správ a iných foriem publicity, ako je vidieť na podpore klasifikácie ETIM.
 3. udržiavanie členstva a záznamov; spracovanie a odsúhlasenie žiadostí o členstvo
 4. maximalizácia účinnosti lokálnej webovej stránky ETIM pri získavaní členstva a šírenie správ.
 5. využitie internej expertízy a kontaktov s médiami s cieľom podporiť združenie.
 6. zodpovedanie otázok od členov a iných.
 7. udržiavať a pravidelne aktualizovať webovú miestnu stránku združenia.

 

 • Práva a povinnosti voči ETIM International
 1. Etim Slovensko má povinnosť ako člen platiť ročný poplatok za členstvo a používané sektory, ktoré vyplývajú z rozhodnutia Valného zhromaždenia (GA) ETIM International
 2. Poskytovanie primárneho zdroja kontaktu medzi ETIM Slovensko a ETIM International. Prenášanie otázok od miestnych členov na ETIM International.
 3. Získať prehľad o výročnej správe a členských príspevkoch ETIM International

 

 • Preklad ETIMU a jednotnosť
 1. Zorganizovať preklad do miestneho jazyka klasifikácie ETIM v rámci predpokladaného časového rámca.
 2. Zorganizovať distribúciu najnovšej verzie ETIM miestnym členom a podporovať používanie najnovšej verzie.
 3. Vyhnúť sa vytváraniu nerovnakých verzií pomocou prispôsobenia plánu uvoľnenia ETIM International.
 4. Aktívne sa zúčastňovať na stretnutiach a konferenciách organizovaných ETIM International o vývoji a podpore klasifikácie ETIM Systému

 

 • Vyššie uvedené opisy činností nie sú vyčerpávajúce, ale uvádzajú rozsah a zodpovednosti.