Stanovy

Medzinárodný štatút ETIM

 Ako bolo schválené počas nadchádzajúcej schôdze 20. marca 2009

 

Obsah

Časť 1: NÁZOV, ROZSAH, FORMÁT, SÍDLO, CIEĽ, TRVANIE

čl. 1 Názov, Rozsah

čl. 2 Formát, sídlo

čl. 3 Ciele

čl. 4 Trvanie

Časť 2 ČLENSTVO

čl. 5 členovia

čl. 6 ETIM INTERNATIONAL Členstvo

čl. 7 Uznaná národná organizácia ETIM

čl. 8 Nový členovia, prijímacie konanie

čl. 9 Odstúpenie

čl. 10 Vylúčenie

čl. 11 Koniec členstva, riešenie sporov

Časť 3 VŠEOBECNÉ ZHROMAŽDENIE

čl. 12 Právomoci Valného zhromaždenia

čl. 13 Zloženie valného zhromaždenia

čl. 14 Kvórum, väčšina

čl. 15 SchôdzA, program

Časť 4 VÝKONNÁ RADA

čl. 16 Výkonná rada

čl. 17 Stretnutia

čl. 18 Kvórum, väčšina

Časť 5 PREDSEDNÍCTVO, VICEPREDSEDNÍCTVO

čl. 19 Voľby

čl. 20 Funkcie a právomoci

Časť 6 TECHNICKÉ VÝBORY a SCHVÁLENÝ VÝBOR

čl. 21 Zriadenie

čl. 22 Technický výbor

Časť 7 PRÁVNE ZASTÚPENIE

čl. 23 Právne zastúpenie

Časť 8 PRÍLOHY, ÚČTY, ROZPOČET

čl. 24 Predplatné

čl. 25 Zodpovednosť

čl. 26 Finančný rok

čl. 27 Účty, rozpočet, audítor

Časť 9 Zákony

čl. 28 Vydávanie zákonov

Časť 10 ZMENY A DOPLNENIA, Rozdelenie, DÁTUM ÚČINNOSTI

čl. 29 Zmeny a doplnenia štatútu, rozpustenie

čl. 30 Schválenie príslušným orgánom. POŽIADAVKY NA ZVEREJNENIE. DÁTUM ÚČINNOSTI

Časť 11 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

čl. 31 Rôzne

čl. 32 Jazyk

čl. 33 Prechodné ustanovenia

 


 

Časť 1: NÁZOV, ROZSAH, FORMÁT, SÍDLO, CIEĽ, TRVANIE

 

čl. 1 Názov, Rozsah

 

 1. Názov. Názov združenia je : ETIM International.
 2. Rozsah pôsobnosti.

ETIM je európsky technický informačný model

ETIM International je normalizačná komisia pre ETIM v Európe.

 

čl. 2 ForMÁT, sídlo

 

 1. Formát. ETIM International je neziskové združenie, ktoré sa riadi ustanoveniami

Belgického zákona z 2. mája 2002 o neziskových združeniach, medzinárodných neziskových organizáciách

 1. Sídlo združení a nadácií. Spoločnosť ETIM International má svoje sídlo v Bruseli na adrese: Excelsiorlaan 91 B-1930 Zaventem, Belgicko. ETIM International môže zmeniť svoje sídlo na akékoľvek iné miesto v Belgicku v oblasti Bruselu na základe rozhodnutia výkonného orgánu, ktoré sa uloží do spisu združenia a uverejní v prílohách „Moniteur belge“.

 

čl. 3 Ciele

 

 1. Hlavné ciele a činnosti
 2. vypracovať a udržiavať európsky technický informačný model (ETIM), iniciovať výskum možných riešení akéhokoľvek problému v informačných modeloch v záujme priemyslu v čo najširšom zmysle; od elektrickej siete inštalačného materiálu, ETIM international môže vo vhodnom čase rozšíriť svoje aktivity na súvisiace priemyselné odvetvia.
 3. zverejňovať a propagovať európsky technický informačný model (ETIM);
 4. bez toho, aby boli dotknuté ciele uvedené v bodoch 1) a 2), aby slúžili spoločné globálne záujmy priemyslu a obchodu v Európe.
 5. Zásady. Pri realizácii týchto cieľov bude ETIM International vychádzať zo zásad slobodného podnikania, hospodárskej súťaže a spravodlivého obchodu v Európe a na celom svete a s podporou spravodlivých a rovnakých podmienok pre spoločnosti po celom svete.
 6. Implementácia. Pri plnení týchto cieľov prostredníctvom tvorby politiky v skupinách politík sa ETIM International usiluje o dosiahnutie konsenzu v súlade s konsenzuálnym pravidlom uvedeným v štatúte.
 7. Dlhodobý cieľ. Dlhodobým cieľom spoločnosti ETIM International je dosiahnuť, aby sa model ETIM stal najdôležitejším technickým informačným modelom v zúčastnenom priemysle.

 

čl. 4 Trvanie

 

ETIM International vzniká na dobu neurčitú.

 

Časť 2 ČLENSTVO

 

čl. 5 členovia

 

 1. Právna povaha členov. S výhradou ustanovení tohto článku 5, ETIM International môže právoplatne prijímať spoločnosti a združenia za „členov“ vytvorených v súlade s právnymi predpismi a praxou ich krajín pôvodu. Členovia sú definovaní ako „plnoprávni členovia“ alebo „podporujúci členovia“ tieto pojmy sú definované ďalej.
 2. Plnoprávni členovia. Plnoprávnym členom ETIM International sa môže stať:
 3. uznané národné organizácie ETIM, tak ako je uvedené v článku 7 platných v stanovách
 4. každá fyzická alebo právnická osoba z akejkoľvek krajiny bez toho, aby ju uznala národná organizácia ETIM, ktorá pôsobí v dodávateľskom reťazci s jedným alebo viacerými produktmi, na ktoré sa vzťahuje klasifikačný systém ETIM, ako sú výrobcovia, veľkoobchodníci, technickí dodávatelia schopní a ochotní aktívne sa podieľať na propagácii cieľov ETIM International uvedené v článku 7 súčasného štatútu. Ak viaceré osoby zastupujú tú istú krajinu bez uznanej štátnej príslušnosti Etim organizácie, budú všetci spolu ako jeden plný člen a budú musieť medzi sebou organizovať rozhodovací proces v rámci svojich delegácií.
 5. Podporujúci členovia. Združenia a organizácie pôsobiace v oblastiach, ktoré spadajú pod záujmy asociácie, ktoré majú podobné alebo zhodné ciele, ktoré sú doplňujúce k tým, ktoré sú uvedené v článku 3 tohto štatútu, a ktoré inak nespĺňajú podmienky na plné členstvo. Podporujúci členovia nemajú právo hlasovať vo valnom zhromaždení.
 6. Hlasovacie práva. Každý Plnohodnotný člen ETIM má 1 hlas na všeobecnom zhromaždení, ak je európska krajina, bez uznanej národnej organizácie ETIM, ako je špecifikované v článku 7, zastupuje viac ako jedna osoba, týto zástupcovia budú mať všetci spolu jeden hlas ako plnoprávny člen.

 

čl. 6 ETIM INTERNATIONAL Členstvo

 

ETIM International bude vždy pozostávať z minimálnych plnohodnotných členov.

 

čl. 7 Uznaná národná organizácia ETIM

 

Za krajinu bude uznaná iba jedna národná organizácia ETIM, ako taká môže byť uznaná ako miestna organizácia ETIM každej organizácie, ktorá poskytuje nasledujúce služby týkajúce sa systému klasifikácie ETIM v krajine.

 

ZÁKLADNÝ ZDROJ LOKÁLNEHO SEKRETARIÁTU

 1. Poskytovanie primárneho zdroja kontaktu pre miestnych členov, udržiavanie členstva záznamy, spracovanie žiadostí o členstvo a pridružené členstvo.
 2. Poskytovanie primárneho zdroja kontaktu medzi lokálnymi organizáciami ETIM a organizácie ETIM International. Prenášanie otázok od miestnych členov na ETIM International.
 3. Zúčastňovať sa na všetkých zasadnutiach miestnej rady, vrátane sekretárskych služieb organizácia, zápisnica a všetky ostatné súvisiace administratívne úlohy.
 4. Zúčastňovať sa na všetkých zasadnutiach miestnych GA, vrátane sekretárskych služieb organizácia, zápisnica a všetky ostatné súvisiace administratívne úlohy.
 5. Zasielanie zápisníc členom.
 6. Všeobecná správa, poskytovanie korešpondencie, e-mailovej a faxovej komunikácie.
 7. Poskytovanie ročných účtov audítorom, vedenie bankových účtov, zaobchádzanie so všetkými pravidelné príjmy a výdavky, daňové priznania atď. Poskytovanie mesačného vedenia účtov.
 8. Vybavovanie otázok od členov a iných.
 9. Udržiavať a pravidelne aktualizovať webovú miestnu stránku ETIM s údajmi od členov a rady.
 10. Generálna kancelárska údržba, miestnej ETIM uchovávanie a vedenie záznamov,databázy atď.

 

Miestne povinnosti verejnosti

 1. Vytvoriť a udržiavať všeobecnú prezentáciu ETIM International.
 2. Rozvíjať a udržiavať kontakt s miestnymi výrobcami, združeniami výrobcov, veľkoobchodmi a veľkoobchodnými združeniami, aby maximalizovali publicitu činnosti ETIM a členskú spôsobilosť kdekoľvek je to možné. Príprava a vydávanie tlačových správ a iných foriem publicity, ako je vidieť na podpore klasifikácie ETIM.
 3. Maximalizácia účinnosti lokálnej webovej stránky ETIM pri získavaní členstva a šírenie správ.
 4. Využitie internej expertízy a kontaktov s médiami s cieľom podporiť ETIM International.

 

 

PREKLAD ETIMU A JEDNOTLIVOSŤ

 1. Zorganizujte preklad do miestneho jazyka klasifikácie ETIM v rámci predpokladaného časového rámca.
 2. Zorganizujte distribúciu najnovšej verzie ETIM miestnym členom a podporujte používanie najnovšej verzie.
 3. Vyhnite sa vytváraniu nerovnakých verzií pomocou prispôsobenia plánu uvoľnenia ETIM International.
 4. Aktívne sa zúčastňujte na stretnutiach a konferenciách organizovaných ETIM International o vývoji a podpore klasifikácie ETIM Systému.

 

Vyššie uvedené opisy činností nie sú vyčerpávajúce, ale uvádzajú rozsah a zodpovednosti.

 

čl. 8 Nový členovia, prijímacie konanie

 

 1. Použitie. Združenia alebo spoločnosti, ktoré sa chcú stať členmi, zašlú žiadosť o členstvo na medzinárodný sekretariát ETIM. Proces sa vykoná prostredníctvom formulára žiadosti vypracovaného sekretariátom a adresuje sa prostredníctvom bežnej pošty alebo prostredníctvom akýchkoľvek iných prostriedkov písomnej komunikácie (vrátane e-mailu).
 2. Udelenie členstva. Výkonná rada rozhoduje o všetkých žiadostiach. Rozhodnutie výkonnej rady sa prijíma podľa kvóra a väčšinou stanovená v článku 17. Výkonná rada informuje žiadateľa o rozhodnutí a dôvody, ktoré sú v ňom uvedené.
 3. Zamietnutie a odvolanie. V zamietnutnutom rozhodnutí výkonnej rady sa uvedú hlavné dôvody, na ktorých sa rozhodnutie zakladá, od ktorých sa zakladajú dôvody o kritériách stanovujúcich spôsobilosť na členstvo v článku 5. Dotknutý žiadateľ má právo odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu.

 

čl. 9 Odstúpenie

 

Každý člen, ktorý chce odstúpiť od spoločnosti ETIM International, oznámi predsedovi svojho zámer vystúpenia aspoň jeden plný finančný rok vopred. Počas toho, členstvo a povinnosť platiť poplatky zostávajú nedotknuté.

 

čl. 10 Vylúčenie

 

Každý člen, ktorý nie je v súlade so stanovami alebo pravidlami a predpismi, vrátane akýchkoľvek predpisov, vydaných podľa stanov alebo už nespĺňa podmienky členstva, možno vylúčiť rozhodnutím výkonnej rady. Ak sú v uvedenom rozhodnutí uvedené dôvody, príslušný člen má právo predložiť svoju obhajobu pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia. Člen má právo odvolať sa proti rozhodnutiu na Valnom zhromaždení. V prípade takéhoto odvolania sa vylúčenie nevyskytne a rozhodnutie sa nezadá do platnosti, kým Valné zhromaždenie nepotvrdí rozhodnutie o vylúčení člen s väčšinou troch štvrtín hlasov členských združení prítomných alebo zastúpených a tri štvrtiny hlasov členských spoločností prítomný alebo zastúpený, v takom prípade rozhodnutie o vylúčení člena je konečné a záväzné. Rozhodnutie, v ktorom sa uvádzajú hlavné dôvody, sa oznámi správnou radou príslušnému poslancovi.

 

čl. 11 Koniec členstva, riešenie sporov

 

 1. Ukončenie členstva. Člen, ktorý prestáva byť členom spoločnosti ETIM International prostredníctvom stiahnutia, vylúčenia alebo akejkoľvek inej príčiny nemá žiadny nárok na finančné prostriedky ETIM International. Tento člen zostáva zodpovedný za poplatok za upisovanie aktuálneho finančného roka a nasledujúceho úplného finančného roka.

 

Časť 3 VŠEOBECNÉ ZHROMAŽDENIE

 

čl. 12 Právomoci Valného zhromaždenia

 

 1. Právomoci. Zhromaždenie všetkých členov „Valné zhromaždenie“ má plné právomoci na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 3 písm. a) až d) a na ratifikáciu vízie a stratégie ETIM International. Valné zhromaždenie má predovšetkým právomoc :
 2. stanoviť poplatky za členstvo;
 3. schvaľuje ročné rozpočty a finančné účty;
 4. volí a odvoláva členov výkonnej rady,
 5. vymenúva a odvoláva generálneho riaditeľa na návrh výkonnej rady;
 6. schvaľuje návrhy výkonnej rady pre politiku ETIM International;
 7. mení a dopĺňa tieto stanovy; prijíma, mení a dopĺňa stanovy;
 8. zriaďuje skupiny politík a pracovné skupiny, ktoré podliehajú ustanoveniam článku 21;
 9. môže rozpustiť ETIM International;
 10. rozhoduje o vymenovaní audítora.
 11. Delegácia mocností. S výnimkou právomocí, ktoré výlučne patria Valnému zhromaždeniu podľa belgického zákona z 2. mája 2002 o neziskových organizáciách, medzinárodných neziskových združeniach a nadáciách, môže Valné zhromaždenie delegovať tieto právomoci inému výboru alebo rade členov. Valné zhromaždenie môže takéto delegovanie zrušiť alebo zmeniť ako aj akékoľvek rozhodnutie prijaté na základe takéhoto delegovania kedykoľvek bez oznámenia alebo príčiny.

 

čl. 13 Zloženie valného zhromaždenia

 

Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých plnoprávnych členov ETIM International. Každý člen je zastúpený jedným delegátom („Reprezentatívny člen“). Ustanovenia týkajúce sa registrácie zástupcov členov a náhradníkov pre zástupcov členských štátov (ak existujú) môžu byť uvedené v štatúte. Člen môže byť tiež zastúpený na Valnom zhromaždení iným členom za predpokladu, že toto zastúpenie bolo zaregistrované spôsobom stanoveným v stanovách a že tento člen nepredstavuje viac ako dvoch členov.

čl. 14 Kvórum, väčšina

 

 1. Kvórum. Pokiaľ tieto stanovy neustanovujú inak, Valné zhromaždenie môže prijímať rozhodnutia iba vtedy, ak je na stretnutí prítomných alebo zastúpených viac ako polovica plných členov združení. Ak táto podmienka nie je splnená na schôdzi, predseda zvolá ďalšie stretnutie podľa článku 14 s rovnakým programom v priebehu nasledujúcich troch mesiacov, pričom toto zasadnutie predstavuje uznášaniaschopnosť bez ohľadu na počet prítomných alebo zastúpených poslancov, že to bolo jasne uvedené v zvolaní tohto druhého zasadnutia.
 2. Väčšina. Pokiaľ tieto stanovy neustanovujú inak, pre všetky rozhodnutia Valného zhromaždenia sa vyžaduje bežná väčšina hlasov prítomných alebo zastúpených členských združení. Priame hlasy, neplatné hlasy a zdržania sa budú považovať za negatívne.

 

čl. 15 SchôdzA, program

 

 1. Schôdze a program. Predseda ETIM International ako predseda 9 Valného zhromaždenia alebo v jeho neprítomnosti podpredseda zvolá riadnu schôdzu Valného zhromaždenia najmenej raz do roka. Predseda, alebo v jeho neprítomnosti podpredseda, je povinný na základe písomnej žiadosti zvolať mimoriadne zasadnutie Výkonnej rady poslancov zastupujúcich najmenej 20% hlasov všetkých členov. S výnimkou zasadnutí podľa článku 29 písm. a) zasadnutia zvoláva predseda, alebo v jeho neprítomnosti viceprezident, s jedným mesiacom predchádzajúceho písomného oznámenia zaslaného bežnou poštou alebo iným spôsobom písomného oznámenia ( vrátane e-mailu) každému členovi. Oznámenie obsahuje program zasadnutia a určí sa a podrobne upresnia záležitosti, na ktorých sa hlasuje. Položka musí byť zaradená do programu Valného zhromaždenia na žiadosť poslancov, ktorí zastupujú najmenej 20% hlasov. Písomné zápisy z Valného zhromaždenia vrátane všetkých uznesení prijme osoba, ktorú má predseda prideliť, a po každom zasadnutí sa zašle všetkým poslancom bez zbytočného odkladu. Uznesenia musia byť zaregistrované a vyplnené v sídle ETIM International.
 2. Schôdze prostredníctvom písomného postupu vo výnimočných prípadoch a ak to vyžaduje naliehavosť veci, môže Valné zhromaždenie rozhodnúť písomným postupom. V tomto zmysle predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda zašle navrhované uznesenia všetkým poslancom prostredníctvom bežnej pošty alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného spôsobu komunikácie, ktorý považuje za vhodný (vrátane e-mailu). K navrhovaným uzneseniam musí byť pripojené memorandum pripravené predsedom alebo v jeho neprítomnosti podpredsedom s uvedením dôvodov, ktoré viedli k použitiu písomného postupu, ako aj kontextu navrhovaných uznesení. Navrhované uznesenia sa považujú za prijaté, ak do desiatich pracovných dní po ich odoslaní počet riadne vyplnených písomných oznámení vrátených predsedom a členmi postačuje na splnenie požiadaviek na uznášaniaschopnosť a hlasovanie stanovených v tomto štatúte.
 3. Stretnutia prostredníctvom videokonferencie, telefonickej konferencie a konferencie Služby Instant Messaging vo výnimočných prípadoch a ak to naliehavosť veci vyžaduje sa Valné zhromaždenie môže konať a rozhodovať modernými telekomunikačnými prostriedkami, ktoré umožnia členom sa priamo vypočuť a komunikovať priamo medzi sebou, napríklad telefónne alebo videokonferencie. V tom istom kontexte sa môže Valné zhromaždenie tiež uskutočniť a rozhodnúť modernými telekomunikačnými prostriedkami, ktoré členom umožňujú priamo komunikovať písomne, napríklad prostredníctvom služieb okamžitých správ. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa týchto postupov môžu byť špecifikované v štatúte.

 

Časť 4 VÝKONNÁ RADA

 

čl. 16 Výkonná rada

 

 1. ETIM International riadi rada „Výkonná rada“ v súlade s rozhodnutiami Valného zhromaždenia. Okrem funkcie funkcií a právomocí uvedených v týchto stanovách, má Výkonná rada tiež právomoc:
 2. Formulovať a navrhnúť politiku na schválenie Valného zhromaždenia s cieľom podporiť ciele ETIM International;
 3. Stanoviť budúce priority, prijať proaktívne plány a konečné stanoviská;
 4. Prijímať nových členov;
 5. Menuje predsedov politických skupín a pracovných skupín na návrh komisie príslušnej skupiny, ako je uvedené v článku 21;
 6. Koordinovať prácu skupín politík a pracovných skupín a poradenskú politiku (ak existujú) stanovené v súlade s článkami 20 a 21;
 7. Pripravuje a podá na schválenie Valným zhromaždením ročný rozpočet a učtovníctvo podľa článku 27;
 8. Navrhnúť na rozhodnutie usporiadanie Valného zhromaždenia podľa článku 28;
 9. Vylúčiť členov podľa článku 9;
 10. Spravovať aktíva spoločnosti ETIM International.
 11. členovia výkonnej rady. Výkonná rada pozostáva z a minimálne, ale nie viac ako 5 osôb, vrátane predsedu a podpredsedu („členovia výkonnej rady“). Pokiaľ nie je v tomto texte ustanovené inak, podmienky vzťahujúce sa na ostatných členov Výkonnej rady sa vzťahujú aj na predsedu a podpredsedu.
 12. Voľby. Členov výkonnej rady volí generálny tajomník zhromaždenia zo zoznamov kandidátov predložených predstavenstvom Valného zhromaždenia. Zoznam sa skladá z každého kandidáta, ktorý písomne a vopred podá riadny člen.
 13. Termín. Počiatočné obdobie člena Výkonnej rady je tri roky. Potom môže byť člen Výkonnej rady opätovne zvolený na jedno alebo viac období trojročného pôsobenia.
 14. Valné zhromaždenie môže kedykoľvek odvolať člena Výkonnej rady. Člen výkonnej rady by mal odstúpiť, ak už nie je plnoprávnym členom.
 15. Odstúpenie. Ak člen Výkonnej rady odstúpi, nahradí ho iný kandidát, ktorého predložil ten istý plnoprávny člen až do nasledujúceho Valného zhromaždenia.

 

čl. 17 Stretnutia

 

Výkonná rada sa stretne najmenej jedenkrát ročne po zvolaní predsedu, alebo za neprítomnosti podpredsedu. Členovia Výkonnej rady sú riadne informovaní o zasadnutí písomným oznámením zaslaným prostredníctvom bežnej pošty alebo iným spôsobom písomného oznámenia (vrátane e-mailu).

Oznámenie obsahuje program schôdze. Ďalšie podrobnosti môžu byť upravené v právnych predpisoch. V prípade, že člen Výkonnej rady nie je schopný zúčastniť sa na zasadnutí, takýto člen Výkonnej rady môže tiež menovať a byť zastúpený iným členom Výkonnej rady za predpokladu, že žiadny člen Výkonnej rady nemôže zastupovať viac ako jedného člena Výkonnej rady. Podrobnosti o registrácii takejto reprezentácie môžu byť uvedené v štatúte. Zasadnutie Výkonnej rady je platne založené aj vtedy, ak všetci alebo niektorí členovia Výkonnej rady nie sú fyzicky prítomní alebo zastúpení, ale zúčastňujú sa na rokovaniach prostredníctvom akýchkoľvek moderných telekomunikačných prostriedkov, ktoré členom Výkonnej rady umožňujú, aby sa navzájom priamo vypočuli a hovorili navzájom, ako napríklad cez telefonickú alebo videokonferenciu. Zasadnutie Výkonnej rady je tiež platne zriadené aj vtedy, keď nie sú všetci alebo niektorí členovia Výkonnej rady fyzicky prítomní alebo zastúpení, ale zúčastňujú sa na rokovaniach prostredníctvom akýchkoľvek moderných telekomunikačných prostriedkov, ktoré členom Výkonnej rady umožňujú priamo písomne ​​konverzovať, napríklad prostredníctvom služieb Instant Messaging. V takýchto prípadoch sa členovia Výkonnej rady považujú za prítomných. Správy a uznesenia výkonnej rady sa podávajú v sídle ETIM International.

čl. 18 Kvórum, väčšina

 

 1. Kvórum. Správna rada sa správne zvoláva, ak je prítomná alebo zastúpená aspoň polovica členov Výkonnej rady členských spoločností a členských združení.
 2. Väčšina. Prvou prioritou je dosiahnuť rozhodnutia konsenzom. V prípade hlasovania má každý člen Výkonnej rady jeden hlas. Väčšina dvoch tretín hlasov členov výkonnej rady prítomných alebo zastúpených je potrebná na prijímanie rozhodnutí.

5. Časť PREDSEDNÍCTVO, VICEPREDSEDNÍCTVO

 

čl. 19 Voľby

 

Výkonná rada ETIM International vyberie dvoch kandidátov z členov Výkonnej rady s funkciami a právomocami uvedenými v článku 20 („Predseda“ a „podpredseda“).

 

čl. 20 Funkcie a právomoci

 

 1. Predseda alebo v jeho neprítomnosti viceprezident predsedá zasadnutiam Valného zhromaždenia a výkonnej rade ako predsedova. Zodpovedá za riadne fungovanie ETIM International v súlade so svojimi stanovami a stanovami pri vykonávaní rozhodnutí Valného zhromaždenia a Výkonnej rady.
 2. Právomoci. Predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda má právomoc zastupovať ETIM International, pokiaľ ide o politické záležitosti.

 

Časť 6 TECHNICKÉ VÝBORY a SCHVÁLENÝ VÝBOR

 

čl. 21 Zriadenie

 

S výhradou ďalších podrobností uvedených v štatúte je výkonná rada splnomocnená zriadiť technický výbor. Výkonná rada vymenuje predsedu. Záležitosti týkajúce sa ich zloženia, mandátu, právomocí a trvania sa môžu riadiť stanovami.

čl. 22 Technický výbor

 

Tento výbor predloží návrhy na ďalší vývoj, rozšírenie a udržiavanie európskeho technického modelu informácií. Technický výbor bude otvorený pre technických odborníkov z členských spoločností a členských združení. S výhradou ďalších podrobností uvedených v štatúte sa môžu stať členmi týchto výborov aj odborníci z iných organizácií. Návrhy týchto výborov sa zašlú na schválenie výkonnej rade.

Časť 7 PRÁVNE ZASTÚPENIE

 

čl. 23 Právne zastúpenie

 

ETIM International je platne zastúpená vo vzťahu k tretím stranám a s ohľadom na všetky súdne a mimosúdne činy akýchkoľvek dvoch členov Výkonnej rady konajúcich spoločne. Žiadna z uvedených osôb nesmie odôvodniť svoje právomoci vo vzťahu k tretím stranám. ETIM International je okrem toho platne zastúpená aj voči tretej osobe v rámci svojich mandátov, splnomocnenými zástupcami riadne poverenými dvoma členmi Výkonnej rady konajúcimi spoločne.

 

Časť 8 PRÍLOHY, ÚČTY, ROZPOČET

 

čl. 24 Predplatné

 

Členovia sa podieľajú na výdavkoch ETIM Interational prostredníctvom každého člena, ktorý zaplatí upisovací poplatok stanovený každoročne valným zhromaždením na návrh predložený výkonnou radou. Týmto nie je dotknutá žiadna dohoda medzi členmi v súlade s vnútornými pravidlami ETIM International o zdieľaní ďalších nákladov v súvislosti s činnosťami ETIM International. V každom prípade nesmie ročná celková suma, ktorú musia členovia zaplatiť, prekročiť 25 000 EUR.

čl. 25 Zodpovednosť

 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 24, zodpovednosť členov za činy ETIM International je obmedzená na predplatné.

 

čl. 26 Finančný rok

 

Rozpočtový rok sa začína 1. januára a končí 31. decembra v decembri každého roka.

 

čl. 27 Účty, rozpočet, audítor

 

Výkonná rada predloží do 1. mája každého roku na schválenie Valnému zhromaždeniu účty za minulý účtovný rok a pred 1. novembrom rozpočet na budúci rozpočtový rok. Konečné schválenie účtovnej závierky a rozpočtu bude vykonané v priebehu Valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže vymenovať audítora. Audítor vypracuje výročnú správu o overení ročnej účtovnej závierky združenia. Táto správa bude predložená Valnému zhromaždeniu. Valné zhromaždenie môže menovať člena na overenie účtovníctva. V tomto prípade bude tento člen priamo podávať správy Valnému zhromaždeniu.

Časť 9 Zákony

 

čl. 28 Vydávanie zákonov

 

Valné zhromaždenie na základe konkrétneho návrhu Výkonnej rady vydá zákony zlučiteľné s ustanoveniami tohto štatútu s cieľom zabezpečiť Fungovanie ETIM International a jeho administratívy a / alebo vykonávania a dopĺňajú stanovy.

 

Časť 10 ZMENY A DOPLNENIA, Rozdelenie, DÁTUM ÚČINNOSTI

 

čl. 29 Zmeny a doplnenia štatútu, rozpustenie

 

 1. Zmeny, rozpustenie. Rozhodnutia o zmene a doplnení týchto stanov a / alebo o zrušení ETIM International musia dostať väčšinu troch štvrtín hlasov prítomných alebo zastúpených členských združení a väčšinu troch štvrtín hlasov členov Spoločnostíp prítomných alebo zastúpených, zatiaľ čo na tieto účely sa Valné zhromaždenie nepovažuje za riadne zvolané, pokiaľ tri štvrtiny členských združení a tri štvrtiny členských štátov sú prítomné alebo zastúpené na stretnutí. Oznámenie o takomto stretnutí musí byť zaslané každému členovi dva mesiace vopred a v prípadoch, keď je zmena a doplnenie súčasťou programu, musí obsahovať navrhovanú zmenu a doplnenie.
 2. Likvidácia. V prípade rozhodnutia o rozpustení ETIM International, Valné zhromaždenie rozhodne o spôsobe likvidácie ETIM International a miesto určenia finančných prostriedkov ETIM International podľa rovnakých podmienok a uznášaniaschopnosti a väčšiny, ako sú stanovené v článku 29 písm. a). Finančné prostriedky ETIM International sa prideľujú na nezúčastnený účel.

 

čl. 30 Schválenie príslušným orgánom. Požiadavky na zverejnenie. Dátum účinnosti

 

Ak je to vhodné, rozhodnutie Valného zhromaždenia týkajúce sa zmeny stanovy, sa uverejnia v prílohách Moniteur belge v súlade so zákonom.

 

Časť 11 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

čl. 31 Rôzne

 

Všetky záležitosti, na ktoré sa tento štatút nevzťahuje, a najmä požiadavky na uverejňovanie sa musia vyriešiť v súlade s ustanoveniami smernice rozhodným právom.

 

čl. 32 Jazyk

 

V rozsahu, ktorý vyžaduje belgické právo, dokumenty a konania ETIM International konferencie sa budú konať v holandčine. Pracovným jazykom ETIM International je Angličtina.

 

čl. 33 Prechodné ustanovenia

 

Prvý člen Výkonnej rady je volený počas nadchádzajúcej schôdze kandidátov predložených zakladajúcimi členmi. Okrem zvolenia Výkonnej rady prvá schôdza správnej rady zvolí prezidenta a podpredsedu.